Regulamin wypożyczania podręczników

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2020

Regulamin wypożyczania podręczników w Szkole Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka w Jaworznie

Opracowany na podstawie Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 811)

 1. Biblioteka przyjmuje podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe
  na podst. Art. 22 ad ust. 1 o systemie oświaty i stanowią one własność Szkoły .
 2. Bibliotekarz rejestruje podręczniki i materiały edukacyjne w „Księdze inwentarzowej podręczników”.
 3. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres minimum trzech lat.
 4. Podręczniki, wypożycza się nieodpłatnie, na początku roku szkolnego, na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji. Termin zwrotu podręczników - ostatni tydzień roku szkolnego.
 5. Materiały ćwiczeniowe bibliotekarz wydaje uczniom nieodpłatnie i bezzwrotnie
  po podpisaniu potwierdzenia odbioru.
 6. Bibliotekarz w zakresie wypożyczenia podręczników i materiałów ćwiczeniowych współpracuje z wychowawcami oraz rodzicami.
 7. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe wypożyczane są:b) nowe, przysyłane przez wydawnictwo w danym roku szkolnym – w terminie
  do trzech dni po dostarczeniu do szkoły.
 8. Rodzic ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem wypożyczania podręczników umieszczonym na stronie szkoły.
 9. Uczeń otrzymuje „Kartę wypożyczenia podręczników”, którą ma obowiązek wypełnić i zwrócić w wyznaczonym terminie.
 10. Rodzice są zobowiązani do sprawdzenia stanu podręczników lub materiałów edukacyjnych po otrzymaniu ich przez dziecko i natychmiastowego zgłoszenia ewentualnych wad lub uszkodzeń.
 11. Uczeń ma obowiązek używania podręczników, zgodnie z przeznaczeniem, chronienia przed uszkodzeniem czy zniszczeniem.
 12. Uczeń jest zobowiązany do założenia okładek na wszystkie podręczniki w sposób umożliwiający ich zdjęcie bez uszkodzenia książek oraz podpisania podręcznika imieniem
  i nazwiskiem.
 13. W przypadku, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego zostanie przeniesiony do innej szkoły, jest zobowiązany wcześniej zwrócić podręczniki lub materiały edukacyjne w należytym stanie.
 14. W razie zniszczenia bądź zagubienia podręcznika lub dołączonych do niego płyt CD, rodzic jest zobowiązany odkupić identyczny podręcznik.
 15. a) pozostające w zasobach biblioteki – w pierwszym tygodniu nauki,